Regulamin sklepu internetowego Otosiatka.pl

§1.
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy OtoSiatka prowadzony jest przez OtoSiatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Światowida 2/m4, 45-325 Opole, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001068363, NIP: 7543364336, REGON: 52689411.

  Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej  – pod adresem: biuro@otosiatka.pl;
  2. poczty tradycyjnej  – pod adresem: ul. Światowida 2/M4, 45-325 Opole;
  3. telefonu  – pod numerem: 798 821 813.
 2. Sklep internetowy OtoSiatka dostępny jest pod adresem: www.otosiatka.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady i tryb składania zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, zasady i procedurę składania reklamacji, zasady i procedurę odstąpienia od umowy, prawa i obowiązki Stron związane ze złożeniem zamówienia i jego realizacją.

§2.
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego OtoSiatka; 
 • Sklep Internetowy – Sklep internetowy OtoSiatka dostępny pod adresem wskazanym w §1 punkt 2 Regulaminu.  
 • Umowa Sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy;
 • Sprzedawca – podmiot określony w §1 punkt 1 Regulaminu, 
 • Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta nabywający od Sprzedawcy Towar na podstawie Umowy Sprzedaży;
 • Strony Umowy – Sprzedawca i Kupujący, 
 • Towar – oferowany przez Sprzedawcę, prezentowany na stronie Sklepu Internetowego produkt, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży która jest związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Dostawca – firma kurierska za pośrednictwem której Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar Adresatowi;
 • Adresat – Kupujący bądź inna osoba wskazana przez Kupującego na adres której wysyłany zostaje przez Sprzedawcę nabyty Towar; 
 • Konto / Konto Kupującego – konto założone i dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umożliwiające dokonanie zamówienia Towaru,
 • Urlop – okres czasu w którym Sprzedawca nie realizuje zamówień i nie dokonuje wysyłki zamówionych Towarów.
 • Dzień roboczy – ośmiogodzinny dzień pracy w okresie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

§3.
Informacje ogólne dla Kupujących

 1. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu, co potwierdza każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe po stronie Kupującego negatywne skutki wynikłe z niezapoznania się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem. 
 2. Zapoznanie się z ofertą Sklepu Internetowego i złożenie zamówienia nie wymaga założenia Konta. 
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe w sposób i na zasadach określonych w §6 Regulaminu. 
 4. Cena Towaru podana jest w walucie: złoty polski (PLN) i jest ceną brutto (uwzględniającą aktualnie obowiązującą dla danego rodzaju towaru stawkę VAT).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do aktualizowania stanu dostępnego w Sklepie Internetowym asortymentu nie rzadziej niż co 8 godzin. W sytuacji w której Kupujący nabędzie Towar w ilości większej niż posiada na stanie Sprzedawca, Sprzedawca niezwłocznie (w ciągu 10 dni) powiadomi o powyższym Kupującego pouczając go o obowiązującej procedurze opisanej w §6 punkt 3 Regulaminu.
 6. Na całościową (ostateczną) kwotę do zapłaty tytułem zamówienia składa się: cena za nabyty Towar i koszt dostawy. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje poinformowany o ostatecznej (łącznej) należnej do zapłaty kwocie. 
 7. Dokumenty sprzedażowe Sprzedawca wystawia w formie elektronicznej.  
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Towaru na wskazany przez Kupującego adres w sytuacji, w której Kupujący podał adres niewłaściwy, bądź Adresat z nieuzasadnionych powodów odmówił jego odbioru bądź nie odebrał awizowanej przesyłki w określonym przez firmę kurierską w terminie. 
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić ponownej wysyłki zamówionego Towaru, bądź  przyjęcia kolejnego zamówienia i wysyłki innego Towaru bez uprzedniego opłacenia przez Kupującego kosztów jego wysyłki, w sytuacji w której poprzednia przesyłka nie została doręczona Adresatowi z jego winy, a Kupujący nie uregulował kosztów tej wysyłki. W tej sytuacji Sprzedawca wyśle zamówiony towar bądź kolejne zamówienie wyłącznie po uregulowaniu przez Kupującego kosztów wysyłki bieżącej i nieodebranej.
 10. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności: przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy, a następnie jej nieodebrania przez Adresata i powrotu przesyłki do nadawcy (Sprzedawcy), Kupujący może domagać się:
  • ponownego wysłania towaru, po ponownym dokonaniu opłaty za przesyłkę;
  • odstąpić od umowy w sposób i na zasadach opisanych w §7 Regulaminu.
 11. Odmowa odbioru przesyłki przez Adresata z powodu jej uszkodzenia nie jest w rozumieniu niniejszego Regulaminu nieodebraniem przesyłki z nieuzasadnionych powodów, pod warunkiem, że Adresat przesyłki sporządzi z przedstawicielem dostawcy protokół odbioru w którym odnotowana zostanie odmowa odbioru wraz ze wskazaniem faktu uszkodzenia przesyłki. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Kupujący nie ponosi kosztów ponownej wysyłki Towaru. 
 12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o anulowaniu zamówienia – niezależnie od jego podstaw, traktuje się to jako równoznaczne w skutkach z niezłożeniem zamówienia. 
 13. Klient ma prawo anulować zamówienie zanim towar zostanie nadany do Klienta.

§4.
Sposoby złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe przy użyciu Konta Kupującego lub poprzez akceptację wyceny sporządzonej dla Klienta. 
 2. W przypadku wyboru zamówienia poprzez akceptację przygotowanej wyceny Klient dokonuje zakupu poprzez złożenie zamówienia (ewentualnie poprzez płatność za wycenę) i potwierdza, że sprawdził jej poprawność.  
 3. W przypadku wyboru zamówienia przy użyciu Konta Kupującego, przed dokonaniem pierwszego zamówienia w Sklepie należy założyć Konto – poprzez wybranie na stronie Sklepu Internetowego wskazanej w §1 pkt 2 Regulaminu zakładki „ZALOGUJ”, a następnie „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Założenie Konta wymaga podania następujących danych: Imię i Nazwisko / Nazwa, adres dostawy, NIP (w przypadku Przedsiębiorcy), oraz numeru telefonu lub/i adresu e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie kontakt Sprzedawcy z Kupującym; poza wskazaniem wyżej wymienionych danych konieczne jest także ustalenie przez Kupującego loginu i hasła do Konta.
 4. Dopuszczalne jest posiadanie jedynie jednego Konta, z zastrzeżeniem, iż jeden Kupujący ma prawo posiadać dwa odrębne Konta – jako osoba prywatna i jako firma (ze wskazanym NIP). 
 5. Przy dokonywaniu drugiego i kolejnego zamówienia przy użyciu Konta, należy zalogować się do Konta, poprzez wybranie na stronie internetowej Sklepu  zakładki „ZALOGUJ SIĘ”. Logowanie odbywa się za pomocą ustalonych przez Kupującego przy rejestracji loginu i hasła. 
 6. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. 
 7. Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć Konto, poprzez napisanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy z wnioskiem o usunięcie konta. Usunięcie Konta przez Kupującego jest nieodpłatne i nie wymaga dla swej skuteczności następczej zgody Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca ma prawo usunąć konto Kupującego w sytuacji naruszenia przez Kupującego zakazu określonego w §4 punkt 4 Regulaminu.
 9. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 
 10. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Zamówienie”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej,
   • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności,
   • NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
  • kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 11. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
  • przesyłka kurierska;
  • przesyłka kurierska paletowa;
  • przesyłka kurierska za pobraniem;
  • przesyłka kurierska paletowa za pobraniem;
 12. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatności elektroniczne z PayU;
  • płatność BLIK;
  • płatność kartą debetową lub kredytową;
  • płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność za pobraniem (gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Produktu dostarczonego przez kuriera);
  • Płacę później z Twisto;
  • Płacę później z PayPo;
  • Google Pay;
  • Apple Pay;
 13. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem. 
 14. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 15. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 16. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 17. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować  Zamówienie w terminie 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 18. W przypadku zamówienia przy użyciu Konta, dane Adresata każdorazowo pobierane są z systemu (dane wskazane przez Kupującego przy rejestracji Konta). W przypadku każdego kolejnego zamówienia Kupujący ma jednak prawo wskazać inne dane Adresata przesyłki.

§5.
Dostawa i płatność

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący.
 3. Dostawa realizowana transportem własnym Siatex lub wybranym przez Sprzedającego za pośrednictwem: firmy kurierskiej GLS, DPD oraz firm kurierskich SuuS, DB Schenker i Geodis (Pekaes) dla przesyłek paletowych.
 4. Dostawa towaru objętego jednym zamówieniem może być realizowana przez różne formy transportu, co może nieznacznie wpłynąć na rozbieżność w terminach dostawy poszczególnych części zamówienia.
 5. Dostawa i rozładunek towaru  odbywa się na zasadach ustalonych przez firmy transportowe.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu towaru.
 7. Koszt wysyłki jest uzależniony od gabarytów, a także wagi przesyłki i jest zgodny z obowiązującym na dzień złożenia zamówienia cennikiem operatora firmy kurierskiej. Kupujący nie ponosi kosztów pakowania (opakowania) przesyłki.
 8. Kupujący przed dokonaniem (potwierdzeniem) zamówienia jest informowany o możliwych metodach dostawy, wraz ze wskazaniem kosztu każdej z proponowanych opcji dostawy. W przypadku braku akceptacji dostępnej formy bądź kosztów dostawy Kupujący ma prawo odstąpić od zatwierdzenia zamówienia. 
 9. Złożenie zamówienia nie jest wiążące w zakresie terminu dostawy produktu.
 10. Odbiór osobisty zamówionego Towaru możliwy pod adresem: SIATEX ul. Jana Kilińskiego 89a ; 22-400 Zamość, po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu jego odbioru. Kupujący zostanie poinformowany we wskazany przez niego sposób (telefonicznie lub mailowo) przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru. W sytuacji w której Kupujący nie dokona odbioru w terminie 14 dni od dnia poinformowania o gotowości do odbioru o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 
 11. Za dzień dokonania płatności poczytuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 12. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności: przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 3 dni od dnia skutecznego złożenia (potwierdzenia przez Sprzedawcę) zamówienia. Uchybienie przez Kupującego obowiązkowi opisanemu w zdaniu poprzednim skutkować będzie anulowaniem dokonanego zamówienia.

§6.
Wykonanie umowy przez Sprzedawcę

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę – stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do przygotowania i nadania przesyłki z Towarem do Kupującego, w terminie 14 dni niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczonymi od dnia dokonania zamówienia, z zastrzeżeniem §6 punkt 3 i  punkt 5 Regulaminu. Wskazany w zdaniu poprzednim 14-dniowy termin rozpoczyna bieg, w przypadku wybrania opcji płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, 
  • płatność za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia. 
 3. W przypadku wystąpienia przeszkód w terminowej realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, spowodowanych w szczególności faktem nieposiadania przez Sprzedawcę w asortymencie w chwili przyjęcia zamówienia Towaru w liczbie zamówionej przez Kupującego, a także dostępności towaru oraz warunków na jakich Sprzedawca realizuje zamówienia u Producentów, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o powyższym Kupującego, wskazując przewidywalny termin realizacji zamówienia wraz z pouczeniem, iż z uwagi na zaistniałe okoliczności Kupujący ma prawo anulować zamówienie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. 
 4. Wszelkie zobowiązania, jakich podejmie się Kupujący na podstawie szacowanego terminu dostawy produktu, czyni na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Podczas Urlopu Sprzedawcy zawieszeniu ulegają przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu terminy dotyczące w szczególności przyjmowania (potwierdzania) zamówień, wysyłki towaru, rozpatrywania reklamacji. Sprzedawca zamieści na Stronie Sklepu Internetowego informacje o czasie trwania Urlopu, a także dodatkowo poinformuje o powyższym Kupującego bezpośrednio przed potwierdzeniem przez niego złożenia zamówienia.

§7.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru Adresatowi. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy nie jest warunkowane podaniem przyczyny odstąpienia. 
 2. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć jednego bądź kilku nabytych Towarów. W sytuacji w której odstąpienie dotyczy jedynie niektórych z nabytych Towarów, w treści oświadczenia o odstąpieniu Kupujący wskazuje Towary powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
 3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej i musi zostać skierowane na adres Sprzedawcy wskazany w §1 punkt 1 Regulaminu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Wskazany w Regulaminie 14-dniowy termin odstąpienia zostaje zachowany w przypadku nadania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w placówce operatora pocztowego przed upływem tego terminu. 
 4. Wzór formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” znajduje się na stronie „Zwrot towaru„.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, koszt dostawy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi według wyboru Kupującego – na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego bądź przekazem pocztowym. Sposób zwrotu płatności określa Kupujący wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W sytuacji w której Kupujący nie określi sposobu zwrotu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu metody płatności wybranej przez Kupującego przy składaniu zamówieniu. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący jest odpowiedzialny na zorganizowanie zwrotu towaru do Sprzedającego.
 8. Zwrotu należy dokonać na adres: SIATEX ul. Jana Kilińskiego 89a ; 22-400 Zamość.
 9. Zwrot Towaru jest możliwy, jeżeli Towar uległ uszkodzeniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca ma prawo odmówić jego przyjęcia, bądź przyjąć Towar obciążając Kupującego proporcjonalnie kosztami jego zużycia.
 10. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wskazany w zdaniu pierwszym termin zostanie zachowany jeśli w tym terminie Kupujący dokona nadania przesyłki z Towarem w placówce operatora pocztowego. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu jako Stronie Umowy. 
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
  • Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Produkt nosi ślady użytkowania lub został uszkodzony.

§8.
Reklamacja – zgłoszenie wad Towaru

 1. Towary sprzedawane w ramach Sklepu są towarami fabrycznie nowymi.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta w sytuacji w której okaże się, że zamówiony przez niego Towar ma wadę.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonego Towaru z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. 
 5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy uszkodzony jest towar lub otrzymane produkty są niekompletne Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. 
 6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Kupujący powinien niezwłocznie (3 dni) skontaktować się ze Sprzedającym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 7. W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Sprzedającego o powyższym fakcie. 
 8. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Konsument może stosownie do obwiązujących w tym zakresie norm wystąpić w szczególności z żądaniem wymiany przez Sprzedawcę rzeczy posiadającej wadę na rzecz wolną od wad tego samego rodzaju bądź żądać obniżenia ceny towaru, a jeśli cechy i specyfika towaru na to pozwala – naprawy towaru. Konsument ma także prawo od umowy odstąpić w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, począwszy od dnia dostarczenia Towaru Adresatowi. 
 10. Jeśli Kupującym nie jest Konsument – rękojmia nie ma zastosowania.
 11. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 punkt 1 Regulaminu. Treść reklamacji powinna zawierać w szczególności dane Kupującego składającego reklamację, opis stwierdzonej wady, datę jej wystąpienia (stwierdzenia), żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 12. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Kupujący zostaje poinformowany o uznaniu bądź nieuznaniu zasadności złożonej reklamacji, przy czym w przypadku nieuznania przez Sprzedawcę zasadności złożonej reklamacji poinformuje on Kupującego o powodach odmowy jej uznania. 
 13. W razie nierozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji w terminie reklamację uznaje się za uwzględnioną.
 14. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującemu jako Stronie Umowy.

§9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument ma prawo wystąpić z wnioskiem o:
  • o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.),
  • o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • o udzielenie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Niezależnie od przedstawionych sposobów rozpatrywania reklamacji Kupujący może skorzystać z prowadzonej przez Komisję Europejską platformy do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). 
  [ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ]
 3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: 
  [ https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ]

§10.
Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego i osób które dokonały rejestracji Konta w Sklepie Internetowym jest wskazany w Regulaminie Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są zbierane i przechowywane przez Administratora danych osobowych w celu realizacji zwartej Umowy, a także ewentualnego procesu reklamacji. 
 3. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniał innym podmiotom danych osobowych Kupującego, z wyjątkiem sytuacji gdy okaże się to konieczne dla właściwej realizacji Umowy, w szczególności dostawy Towaru. Administrator danych osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe Kupującego pracownikom Sprzedawcy, pod warunkiem, iż zostali oni wcześniej w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pouczeni o obowiązkach Administratora danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Kupującemu przysługuje  prawo dostępu do treści danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, a także prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez Administratora danych osobowych jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 6. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi na działania Administratora danych osobowych do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00. e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej Umowy sprzedaży.

§11.
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany dostępnych sposobów płatności i dostaw. 
 2. Kupujący jest związany treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia przez niego zamówienia.

Ostatnia zmiana: 28 luty 2024 r.